سفارش مترجم شفاهی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

شماره تماس

سازمان/موسسه/شرکت/زمینه فعالیت

نوع ترجمه شفاهی
 کنفرانس همزمان همراه

موضوع ترجمه شفاهی
 فرهنگی مذهبی علمی بازرگانی نمایشگاه بازدید

زبان
 فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی دو سویه

زمان شروع
روز ماه

زمان پایان
روز ماه

ساعت کار (مجموع)

مبلغ پیشنهادی کل

توضیحات

حروف نوشته شده در تصویر زیر را وارد کنید
captcha

بخش دیدگاه ها مسدود است.

توسعه : م.پورعلی
نیرو گرفته با وردپرس فارسی